Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khởi xướng và lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước

.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà Người còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua.

Trong bài nói tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc, ngày 1/5/1952 đăng trên Báo Nhân dân, số 57, ngày 8/5/1952, Bác nói: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất"

Cho rằng: "Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" nên Người nhấn mạnh: "Cán bộ phải thi đua với quần chúng, xung phong làm gương mẫu cho quần chúng để kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công".

Trong công tác thi đua, một mặt nữa rất quan trọng đó là khen thưởng bởi Người cho rằng "Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch". Thi đua là cơ sở của việc khen thưởng. Người chỉ rõ: "Thi đua thì phải khen thưởng, khen thưởng để đẩy mạnh thi đua". Thi đua và khen thưởng bổ sung, hỗ trợ cho nhau và phải luôn gắn bó với nhau.

Nhìn lại sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào rằng: Những thành quả của cuộc cách mạng ấy, gắn liền với việc tổ chức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều năm đã qua nhưng tư tưởng về Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị và mang tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của dân tộc Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nguồn: vtv.vn